Statut

Statut, regulament intern, lista membrii...

Moderator: Seby

Statut

Mesajde Seby » 08 Iun 2011 19:30

STATUT


CAPITOLUL- I- DISPOZITII GENERALE

Art.1. Denumirea
Asociatia are denumirea de CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT "FREE CARP" Deva conform dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberata de Ministerul Justitiei-Directia pentru Relatii cu Publicul si Evidenta ONG.
1.1. Pe cuprinsul întregului statut asociatia se va numi Clubul.
Art.2. Forma juridica
În conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare Clubul este o asociatie persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.
2.1. Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare , Clubul este o structura sportiva club sportiv de drept privat fara scop lucrativ persoana juridica nonprofit.
2.2. Clubul se constituie ca o structura monosportiva, pe ramura de sport: pescuit sportiv.
Art.3. Scop si Obiective
3.1. Scopul clubului îl constituie: Pescuitul sportiv .
3.2. Obiectivele Clubului sunt:
a) organizarea si desfasurarea de activitati de pescuit sportiv sub toate formele (seniori, tineret juniori si copii) la toate nivelele interne si internationale;
b) promovarea pescuitului sportiv în Romania
c) selectionarea, initierea, pregatirea si perfectionarea de sportivi în acest domeniu.
d) participarea la competitii sportive interne si internationale.
e) dezvoltarea legaturilor cu institutiile publice de specialitate federatiile sportive de specialitate, ligile profesioniste cluburile de pescuit sportiv, asociatiile sportive, pe plan intern si international.
f) promovarea spiritului de "Fair-Play" si prevenirea violentelor în sport;
g) dezvoltarea bazei materiale
h) sprijinirea activitatilor de promovare a pescuitului de competitie în România;
i) asigurarea cantonamentelor si stagiilor de pregatire pentru sportivii si tehnicienii proprii;
j) desfasurarea altor activitati conexe activitatilor mai sus mentionate.
3.3. Obiectivele Clubului decurg si din reglementarile federatiei române de specialitate, precum si ale federatiei internationale de specialitate.
3.4. Prin realizarea scopului si a obiectivelor propuse, Clubul contribuie la dezvoltarea pescuitului sportiv din România.
3.5. Clubul îsi propune sa nu ia atitudini susceptibile sa aduca prejudicii intereselor fundamentale ale fiecarui membru, sa respecte legile tarii, reglementarile Agentiei Nationale pentru Sport, statutul si regulamentele federatiei române si internationale de specialitate.
Art.4. Sediul
Sediul Clubului este in mun. DEVA, str. Calea Zarandului, nr. 2A, judetul Hunedoara.
4.1. Sediul poate fi schimbat prin decizia Consiliului director, în conditiile legii.
Art.5. Durata de functionare
Clubul se constituie pe termen nedeterminat.
5.1. Clubul dobândeste personalitate juridica de la data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art.6. Patrimoniul
Patrimoniul Clubului este format din toate drepturile si obligatiile, dobândite în conditiile legii.
6.1. Patrimoniul initial este de 900 lei RON, constituit prin aport în parti egale al asociatilor.
Art.7. Venituri
Veniturile Clubului provin din:
a) cotizatia lunara în suma de 20 lei platita de fiecare membru pana la data de 31 a fiecarei luni
b) contributii si penalitati aplicate membrilor sai, sportivilor, antrenorilor si celorlalti tehnicieni, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;
c) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legale;
d) dividentele societatilor comerciale înfiintate de Club;
e) venituri realizate din activitati economice directe;
f) donatii, sponsorizari;
g) sume destinate finantarii programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat si înscrise în contractele încheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene sau cu organele administratiei publice locale, dupa caz;
h) sume obtinute din transferurile sportivilor;
i) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
j) sume obtinute din fonduri structurale;
k) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
l) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
m) alte venituri prevazute de lege.
7.1. Clubul poate înfiinta societati comerciale. Dividentele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Clubului.
7.2. Clubul poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al Clubului.

CAPITOLUL II - MEMBRII

Art. 8. Categorii de membri
Categoriile de membrii ai clubului sunt membrii fondatori, membrii sportivi si membrii de onoare.
8.1. Membrii fondatori sunt acei membri care au participat la constituirea Clubului.
8.2. Calitatea de membru sportiv este acordata de Consiliul director.
8.3. Membrii de onoare sunt acei membrii ai clubului, care prin activitatea lor, au adus servicii deosebite Clubului în realizarea scopului si a obiectivelor propuse.
Art.9. Dobîndirea calitatii de membru sportiv
Pentru dobândirea calitatii de membru sportiv al Clubului este necesara întocmirea unei cereri de primire depusa în atentia Consiliului director si plata une taxe de inscriere stabilite de Club.
9.1. Consiliul director are obligatia sa analizeze cererea de primire si sa se pronunte asupra aprobarii sau respingerii fara sa faca cunoscute solicitantului motivele deciziei sale.
9.2. Calitatea de membru de onoare este acordata de Adunarea generala, la propunerea Consiliului director.
9.3. Calitatea de membru nu este transmisibila.
Art.10. Drepturi:
Membrii Clubului au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale Clubului;
b) sa-si exprime liber parerile în problemele privind activitatea Clubului;
c) sa fie desemnati ca reprezentanti ai Clubului la actiunile interne si internationale;
d) sa beneficieze de actiunile si activitatile organizate de Club;
e) sa primeasca titlu de membru de onoare pentru activitatea lor prin care au adus servicii deosebite Clubului în realizarea scopurilor si obiectivelor propuse;
f) sa fie recompensati pentru activitatea depusa, potrivit hotarârii Adunarii generale.
Art. 11. Obligatii:
Membrii Clubului au urmatoarele obligatii:
a) sa participe la activitatile organizate.
b) sa recunoasca si sa respecte Statutul, Actul Constitutiv ale Clubului si Regulamentul Intern..
c) sa nu întreprinda actiuni în defavoarea Clubului;
d) alte obligatii stabilite de Adunarea generala.
e) sa plateasca lunar cotizatia.
f) sa actioneze pentru cresterea prestigiului Clubului
Art. 12.Pierderea calitatii de membru al clubului
Calitatea de membru al Clubului se pierde Într-una din urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) deces;
c) excluderea ca urmare a savârsirii unor fapte ce aduc atingere regulilor si principiilor directoare ale Clubului. Excluderea este dispusa de catre Adunarea generala prin vot secret;
d) neplata cotizatiei pentru mai mult de 3 (trei) luni consecutive. În acest caz, masura excluderii se va aplica dupa notificarea neplatii si daca membrul în cauza nu poate furniza o justificare rezonabila.
Art.13 Recompense
Membrii Clubului care se disting în practicarea pescuitului sportiv si dovedesc un atasament deosebit, precum si cei care au calitatea de sustinatori sau colaboratori si se disting in activitatile depuse pentru realizarea scopului Clubului, pot fi recompensati, dupa caz cu:
a) diplome de onoare;
b) carti de specialitate;
c) insigne, medalii;
d) participarea la stagii in tara;
e) participarea la stagii În strainatate;
f) echipamente;
g) alte recompense stabilite de Consiliul director.
Art.14. Sanctiuni
Pentru nerespectarea prevederilor legale, a statutului si reglementarilor Clubului se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de a participa la doua competitii consecutive.
c) excluderea din Club si pierderea calitatii de membru al Clubului;
d) alte sanctiuni stabilite de Consiliul director.
14.1. În aplicarea sanctiunii se va tine seama de gravitatea faptei savârsite, vinovatia celui în cauza, urmarile faptei si antecedentele celui ce a savârsit fapta.
14.2. Membrii Consiliului director pot fi sanctionati doar de Adunarea generala, întrunita in conditiile legii.

CAPITOLUL III-ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CLUBULUI

Art.15. Organele Clubului

Organele de conducere ale clubului sunt:
a) Adunarea generala;
b) Consiliul director;
Art.16. Adunarea generala
Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor fondatori.
16.1. Competenta Adunarii generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Clubului;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d) înfiintarea de filiale;
e) modificarea actului constitutiv si a statutului;
t) dizolvarea si lichidarea Clubului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
g) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut.
h) hotaraste afilierea la federatii si confederatii.
16.2. Adunarea generala are drept de control asupra Consiliului director.
16.3. Adunarea generala poate fi ordinara si extraordinara.
16.4. Adunarea generala ordinara se convoaca anual, în prima jumatate a anului calendaristic, dupa încheierea anului financiar anterior (în luna mai).
16.5. Adunarea generala ordinara se convoaca de Presedintele Consiliului director, cu cel putin 1(una) saptamâna înaintea datei de desfasurare, prin înstiintare scrisa semnata de primire sau trimisa prin posta cu confirmare de primire sau email.
16.6. Adunarea generala extraordinara se convoaca telefonic de Presedintele Consiliului director ori de câte ori este necesar, cu cel putin doua zile înainte.
16.7. Presedintele Consiliului director este si Presedintele Clubului.
16.8. Hotarârile luate de Adunarea generala, în limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat împotriva.
16.9. Sedintele Adunarii generale sunt prezidate de Presedintele Consiliului director.
16.10. Sedintele Adunarii generala se tin legal cu participarea a 2/3 din totalul membrilor sai, iar hotarârile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Daca nu este prezent numarul minim de membri, Presedintele va convoca o alta întrunire a Adunarii generale. Aceasta noua Adunare generala poate delibera în mod valabil, indiferent de numarul de membrii prezenti.
Art.17 Consiliul director
Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarilor generale.
17.1. Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Clubului;
b) încheie acte juridice în numele si pe seama Clubului;
c) aproba organigrama si politica de personal a Clubului;
d) elaboreaza regulamentul intern de functionare;
e) îndeplineste alte atributii stabilite sau delegate de Adunarea generala.
17.2. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de Club, pentru a exercita atributiile prevazute la art.17.1. lit.b si e.
17.3. Mandatul membrilor Consiliului director este de 2(doi) ani.
17.4. Clubul este reprezentat în relatiile cu tertii, în justitie si în fata oricaror alte autoritati de catre Presedintele Consiliului director si/sau de alte persoane desemnate de Presedintele Consiliului director.
17.5. Nu vor putea face parte din Consiliul director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau carora le este interzisa executarea functiilor publice.
17.6. Consiliul director se întruneste în sedinte ordinare, de regula o data pe luna, la convocarea telefonica a Presedintelui sau prin e-mail, cu cel putin 1(una) zi înainte.
17.7. Deciziile Consiliului director se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
Art.18. Controlul financiar intern
18.1. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.
18.2. Daca numarul membrilor va depasi 100, controlul financiar intern al Clubului va fi asigurat de o comisie de cenzori formata din 2(doi) membri din care unul va fi expert contabil sau contabil autorizat.
18.3. Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori vor fi urmatoarele:
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Clubului;
b) Întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului director fara drept de vot;
d) Îndeplineste alte atributii stabilite de Adunarea generala.
18.4. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL IV -FINANTAREA ACTIVITATII CLUBULUI

Art.19 Finantarea
Finantarea activitatii Clubului se face în conformitate cu dispozitiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile ulterioare si completarile ulterioare.
19.1. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura sunt cuprinse în bugetul anual propriu.
19.2. Administrarea bugetului anual se face potrivit competentelor stabilite în statut si conditiilor prevazute în contractele încheiate cu organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor sportive.

CAPITOLUL V -DIZOLVAREA SI LICHIDAREA CLUBULUI

Art.20. Dizolvarea
Clubul se poate dizolva de drept, prin hotarâre judecatoreasca sau prin hotarârea Adunarii Generale.
20.1. Clubul se dizolva de drept:
a) când numarul minim de membrii fondatori scade sub cel impus de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3(trei) luni;
b) la împlinirea duratei pentru care a fost constituit;
c) în cazul imposibilitatii de constituire a Adunarii generale sau a Comitetului director in conformitate cu statutul Clubului, daca acesta situatie dureaza mai mult de 1(un) an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generala sau dupa caz, Comitetul director trebuia constituit;
d) când obiectul si scopul Clubului nu mai pot fi realizate ori nu au fost realizate, în termen de 1 (un) an de la constituire .
20.2. Clubul se dizolva prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate când:
a) când scopul sau activitatea Clubului a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Clubul urmareste alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
d) când Clubul a devenit insolvabil;
e) Clubul desfasoara activitati, pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, si nu le-a obtinut.
20.3. Clubul se poate dizolva si prin hotarârea Adunarii generale cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor. În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotarârea adunarii generale se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi înscrisa în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
20.4. Clubul se poate dizolva în orice alte situatii prevazute de lege.
Art.21 Lichidarea
În caz de dizolvare Clubul va fi lichidat.
21.1. Lichidarea Clubului se face în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute la Art.6l si urm. din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
21.2. Bunurile ramase dupa lichidarea clubului se vor preda de catre lichidatorul numit în conditiile legii, catre o asociatie de drept privat cu scop asemanator cu cel al Clubului. Predarea primirea bunurilor se va face în baza unui proces verbal de predare primire ce se va semna pentru Club de catre lichidator. Bunurile se vor preda în termen de maxim 5(cinci) zile de la data depunerii bilantului Clubului la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul Clubul si aprobarii acestuia. Procesul verbal de predare primire se va intocmi în 2(doua) exemplare, din care unul pentru primitor si unul pentru Club. Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorul nu a reusit sa transmita bunurile în conditiile mentionate mai sus, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator. În toate cazurile predarea primirea bunurilor se va face cu respectarea dispozitiilor art.60 din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
21.3. Clubul înceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
21.4. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în conditiile prevazute la art. 69 din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VI - RELATIILE CLUBULUI

Art.22 Relatiile Clubului cu autoritatile
Relatiile Clubului cu autoritatile administratiei publice locale si centrale sunt cele ce decurg din prevederile legale.
22.1. Clubului îi revin toate drepturile si obligatiile ce decurg din reglementarile federatiei române de specialitate si ale federatiei internationale de specilitate.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art.23.Insemne

Clubul are culorile: alb, verde si portocaliu si insemnele:Art.24 Legislatie
Clubul se obliga sa respecte Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, precum si Ordonanta nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei în sport, cu modificarile si completarile ulterioare.
24.1. Legea aplicabila acestui Statut este legea româna.
24.2. Prezentul statut se completeaza cu reglementarile legale in domenii.
Semnaturile membrilor fondatori:
Avatar utilizator
Seby
Administrator
 
Mesaje: 2020
Membru din: 23 Ian 2010 17:52
Localitate: Deva /seby_pie@yahoo.com

Înapoi la Prezentare club

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron